מבצע!

הליברליזם בישראל - תולדותיו, בעיותיו, עתידותיו

על הספרהמחבריםמתוך הספרביקורות ועודעטיפת הספרגודל אות:

תיאור

בשלושים שנות שלטונם בארץ יצרו הבריטים זיקה הדוקה בין המשפט

המקומי לבין המשפט האנגלי. מכיוון שהמשפט האנגלי מגלם ערכים

ליברליים, הפכו המשפטנים לסוכנים הראשונים במעלה להטמעת

הליברליזם בתרבות המדינה. החל משנות השבעים של המאה העשרים,

הערכים הליברליים מאוימים על ידי קבוצות דתיות. המשפט הישראלי

הפך זירה חשובה לניהולה של מלחמת תרבות. האם בית המשפט

העליון מנהל את המאבק למען הליברליזם בתבונה?

הליברליזם הישראלי מתפקד בתווך שבין שתי מערכות משמעות

גדולות: הדתיות היהודית והלאומיות היהודית. ערכים מרכזיים של כל

אחת מהן מנוגדים לערכי הליברליזם. הניתן לשלב בין הליברליזם לבין

הדתיות והלאומיות?

הכיבוש והמלחמות בעזה מסכנים את המשך קיומו של הליברליזם.

המחאות נגדם מולידות תגובות־נגד הפוגעות בערכים ליברליים

מרכזיים, כגון חופש הפעולה של ארגוני זכויות האדם, חופש הביטוי,

וחופש הפעולה הפוליטית של האזרחים הערבים.

שוויון הוא ערך ליברלי מרכזי. האם מדינה המחויבת לקידום הפרויקט

הלאומי של קבוצת הרוב שלה מסוגלת לקיים כהלכה את השוויון כלפי

המיעוט הלאומי החי בה?

הליברליזם הישראלי הוא הליברליזם של האוטונומיה. האם זו גירסת

הליברליזם הטובה ביותר? ספר זה טוען שיש להשתית את הליברליזם

הישראלי על רכיבים הלקוחים מהליברליזם הסוציאל־דמוקרטי,

החותר ליצירת התנאים לשגשוג אנושי, וכן מהליברליזם הרפובליקני

והליברליזם הרב־תרבותי.

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

היה הראשון לכתוב סקירה “הליברליזם בישראל”

האימייל לא יוצג באתר.

מנחם מאוטנר הוא פרופסור מן־המניין
בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל
אביב. פרסם שמונה ספרים. ערך שישה
ספרים. פרסם למעלה ממאה מאמרים
בארץ ובעולם. לימד באוניברסיטאות
בארצות הברית, בבריטניה ובאיטליה. זכה
בשורה של פרסים אקדמיים יוקרתיים.

תוכן עניינים

תוכן העניינים
פתיחה ……………………………………………………………………………………11
חלק א: תולדותיו
פרק א: מאנגליפיקציה ל"מלחמת תרבות"
האנגליפיקציה של המשפט הארץ־ישראלי…………………………………………. 19
התנועה להחייאת המשפט העברי……………………………………………………. 22
המשפט כסוכן של ערכים ליברליים…………………………………………………. 25
המשפט כזר תרבותי……………………………………………………………………. 27
המסורת הדמוקרטית בתנועה הציונית וביישוב ……………………………………. 28
דוד בן־גוריון: דמוקרטיה רפובליקנית………………………………………………. 30
מדוע התנגד בן־גוריון לחוקה?………………………………………………………. 30
חקיקת זכויות בשנות החמישים ……………………………………………………… 32
הכפפת דיני המשפחה לדין הדתי…………………………………………………….. 32
השינויים הנרחבים שחלו במשפט הישראלי בשנות השמונים……………………. 34
כיצד ניתן להבין את השינויים?………………………………………………………. 42
ארבעה תהליכים היסטוריים גדולים…………………………………………………. 44
תהליך ראשון: ירידת ההגמוניה של תנועת העבודה………………………………. 44
תהליך שני: השינוי בתפיסה העצמית של הציונות הדתית……………………….. 64
תהליך שלישי: כניסתה של החרדיות למרכז הפוליטיקה והחברה האזרחית …… 78
תהליך רביעי: התחדשותה של "מלחמת התרבות"………………………………… 88
ההסבר לשינויים בפסיקתו של בית המשפט העליון בשנות השמונים והתשעים …. 93
הערכת השינויים: התעלמות בית המשפט משאלת הלגיטימציה שלו…………… 98
פסילת חוקים של הכנסת ……………………………………………………………… 110
אי־קיום החלטות של בית המשפט…………………………………………………… 111
אפילוג…………………………………………………………………………………… 114
פרק ב: המהפכה החוקתית, טיעון החוקה,
וההפעלה המרחיבה של המושג "כבוד האדם" ………………………………….. 117
שאלת פועלם של שני חוקי היסוד של 1992 ………………………………………..119
טיעון המהפכה החוקתית ……………………………………………………………… 124
הבעייתיות שבטיעון החוקה…………………………………………………………… 127
טיעון החוקה: שבעה סוגים של בעייתיות משפטית……………………………….. 128
הפעלה מרחיבה של מושג כבוד האדם………………………………………………. 149
פסיקתו החוקתית של בית המשפט העליון ומלחמת התרבות ……………………. 153
פגיעה בתרבות הפוליטית על ידי בית המשפט עצמו……………………………… 181
הדרך שלא נבחרה ……………………………………………………………………… 183
השלכותיה של דוקטרינת הביקורת השיפוטית:
העלאת המשפט החוקתי על נתיב שמרני……………………………………………. 185
פיתוחה של דוקטרינת הבשלות ……………………………………………………… 203
סיכום…………………………………………………………………………………….. 205
10 הליברליזם בישראל
חלק ב: בעיותיו
פרק ג: ליברליזם, דתיות, לאומיות
מבוא: דתיות, לאומיות, ליברליזם……………………………………………………. 209
המתח בין הדתיות והלאומיות לבין הליברליזם ……………………………………. 210
השילוב בין לאומיות ודתיות בציונות……………………………………………….. 223
לחצי הלאומיות על הליברליזם בישראל ……………………………………………. 230
לחצי הדתיות על הליברליזם בישראל ………………………………………………. 231
בית המשפט העליון מול הדתיות והלאומיות ………………………………………. 233
השינוי ברכיבי הלאומיות היהודית בישראל………………………………………… 234
ההתנחלויות ושלטון החוק: שתי תקופות …………………………………………… 250
שלטון החוק: אלימות מתנחלים כלפי פלסטינים בשטחים……………………….. 258
שלטון החוק: אלימות כלפי הצבא והמשטרה………………………………………. 262
כפירת רבנים במרות הממשלה……………………………………………………….. 262
פיקוח בג"ץ על פעילות הממשל הישראלי בשטחים………………………………. 264
חשש לפגיעה באופייה הדמוקרטי של המדינה …………………………………….. 270
קולוניאליזם ואפרטהייד ………………………………………………………………. 273
פיחות במעמדו של עקרון הטריטוריאליות…………………………………………. 277
התגברות הלחצים של הלאומיות על הליברליזם ………………………………….. 282
סיכום…………………………………………………………………………………….. 293
נספח …………………………………………………………………………………….. 294
פרק ד: שוויון
שוויון ……………………………………………………………………………………. 313
מרכזיות השוויון בפסיקתו של בית המשפט העליון ………………………………. 316
האזרחים הערבים של המדינה………………………………………………………… 319
החלת עקרון השוויון על ידי בית המשפט העליון על האזרחים הערבים……….. 329
פסק דין קעדאן…………………………………………………………………………. 333
התגובות לפסק דין קעדאן ……………………………………………………………. 335
נשים……………………………………………………………………………………… 357
הפליה מחמת נטייה מינית ……………………………………………………………. 360
הפליה של קהילות יהודיות לא־אורתודוקסיות…………………………………….. 360
הפליית נשים בעקבות הפרדה בין המינים במרחב הציבורי………………………. 361
חלק ג: עתידותיו
פרק ה: לקראת ליברליזם ישראלי חדש
מבוא: לקראת ליברליזם ישראלי חדש………………………………………………. 379
הליברליזם של השגשוג……………………………………………………………….. 385
ליברליזם רפובליקני …………………………………………………………………… 389
רב־תרבותיות ליברלית ………………………………………………………………… 402
ליברליזם ולאומיות ……………………………………………………………………. 414
שיתוף פעולה עם הציונות הדתית……………………………………………………. 439
ביבליוגרפיה ……………………………………………………………………………. 447
מפתחות…………………………………………………………………………………. 471

הספר ראה אור בחודש דצמבר 2019

 

 

מהדורה ראשונה: דצמבר 2019
מס' עמודים: 480
כריכה: רכה

covverliv1_press
ISBN: 978-965-7241-96-7

 

הליברליזם בישראל

98.00 74.00

תיאור

בשלושים שנות שלטונם בארץ יצרו הבריטים זיקה הדוקה בין המשפט

המקומי לבין המשפט האנגלי. מכיוון שהמשפט האנגלי מגלם ערכים

ליברליים, הפכו המשפטנים לסוכנים הראשונים במעלה להטמעת

הליברליזם בתרבות המדינה. החל משנות השבעים של המאה העשרים,

הערכים הליברליים מאוימים על ידי קבוצות דתיות. המשפט הישראלי

הפך זירה חשובה לניהולה של מלחמת תרבות. האם בית המשפט

העליון מנהל את המאבק למען הליברליזם בתבונה?

הליברליזם הישראלי מתפקד בתווך שבין שתי מערכות משמעות

גדולות: הדתיות היהודית והלאומיות היהודית. ערכים מרכזיים של כל

אחת מהן מנוגדים לערכי הליברליזם. הניתן לשלב בין הליברליזם לבין

הדתיות והלאומיות?

הכיבוש והמלחמות בעזה מסכנים את המשך קיומו של הליברליזם.

המחאות נגדם מולידות תגובות־נגד הפוגעות בערכים ליברליים

מרכזיים, כגון חופש הפעולה של ארגוני זכויות האדם, חופש הביטוי,

וחופש הפעולה הפוליטית של האזרחים הערבים.

שוויון הוא ערך ליברלי מרכזי. האם מדינה המחויבת לקידום הפרויקט

הלאומי של קבוצת הרוב שלה מסוגלת לקיים כהלכה את השוויון כלפי

המיעוט הלאומי החי בה?

הליברליזם הישראלי הוא הליברליזם של האוטונומיה. האם זו גירסת

הליברליזם הטובה ביותר? ספר זה טוען שיש להשתית את הליברליזם

הישראלי על רכיבים הלקוחים מהליברליזם הסוציאל־דמוקרטי,

החותר ליצירת התנאים לשגשוג אנושי, וכן מהליברליזם הרפובליקני

והליברליזם הרב־תרבותי.

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

היה הראשון לכתוב סקירה “הליברליזם בישראל”

האימייל לא יוצג באתר.